Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.MEMBRANARAPGRA.PL

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 3 ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

§ 4 PŁATNOŚĆ, DOSTAWA, ODBIÓR TOWARÓW

§ 5 DANE OSOBOWE

§ 6 REKLAMACJE

§ 7 ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§ 8 INFORMACJE DODATKOWE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

1.1. NINIEJSZY REGULAMIN (ZWANY DALEJ „REGULAMINEM") OKREŚLA ZASADY KORZYSTANIA PRZEZ KLIENTÓW ZE SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.MEMBRANARAPGRA.PL I W SZCZEGÓLNOŚCI REGULUJE:

 

WARUNKI ZAWIERANIA I WYKONYWANIA UMÓW SPRZEDAŻY;

 

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ;

 

ZASADY KORZYSTANIA PRZEZ KONSUMENTÓW Z PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY;

 

ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO.

 

1.2. DEFINICJA POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE:

 

SKLEP INTERNETOWY– SKLEP INTERNETOWY DZIAŁAJĄCY POD ADRESEM  WWW.MEMBRANARAPGRA.PL

 

USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA, ADMINISTRATOR DANYCH – MEMBRANA S.C. ŁUKASZ BUDZIAK, MATEUSZ MARKOWICZ Z SIEDZIBĄ W GORLICACH, POD ADRESEM: UL. KOŚCIUSZKI 73A 38-300 GORLICE, NIP 738-211-25-16 . DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA JEST RÓWNIEŻ POD DODATKOWYM ADRESAMI, TJ ODPOWIEDNIO: MEMBRANA S.C. ŁUKASZ BUDZIAK, MATEUSZ MARKOWICZ UL OGRODOWA 2 38-300 GORLICE

                        ZAREJESTROWANY I WIDOCZNY W EWIDENCJI CEDIG POD ADRESEM


https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=23c3a504-bdf6-431d-985e-3f2525abfb60 

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=18d5c93a-fe29-40af-99c8-7aebfeb5a22c

 

 

 

KLIENT - OSOBA FIZYCZNA, OSOBA PRAWNA ALBO JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRA KORZYSTA Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ USŁUGODAWCĘ, KTÓRA CHCE ZAWRZEĆ LUB ZAWARŁA UMOWĘ SPRZEDAŻY ZE SPRZEDAWCĄ;

 

KONSUMENT- OSOBA FIZYCZNA DOKONUJĄCA Z PRZEDSIĘBIORCĄ CZYNNOŚCI PRAWNEJ NIEZWIĄZANEJ BEZPOŚREDNIO Z JEJ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ LUB ZAWODOWĄ;

PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA - OSOBA FIZYCZNA ZAWIERAJĄCA UMOWĘ BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANĄ Z JEJ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ, GDY Z TREŚCI TEJ UMOWY WYNIKA, ŻE NIE POSIADA ONA DLA NIEJ CHARAKTERU ZAWODOWEGO, WYNIKAJĄCEGO W SZCZEGÓLNOŚCI Z PRZEDMIOTU WYKONYWANEJ PRZEZ NIĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UDOSTĘPNIONEJ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

ZAMÓWIENIE – WYRAŻENIE PRZEZ KLIENTA WOLI ZAWARCIA UMOWY.

 

USŁUGA ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – BEZPŁATNA USŁUGA POLEGAJĄCA NA: PROWADZENIU KONTA KLIENTA, UDOSTĘPNIENIU KLIENTOM FORMULARZA ZAMÓWIENIA. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI UZNAWAĆ SIĘ BĘDZIE, ŻE ZA USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ UZNAJE SIĘ RÓWNIEŻ WSZELKIE CZYNNOŚCI, KTÓRE USŁUGODAWCA BĘDZIE WYKONYWAŁ W CELU PRAWIDŁOWEJ OBSŁUGI PROCESÓW PODANYCH W ZDANIU PIERWSZYM;

 

REJESTRACJA – UTWORZENIE W SYSTEMIE SKLEPU INTERNETOWEGO KONTA KLIENTA. W CELU DOKONANIA REJESTRACJI NALEŻY WYPEŁNIĆ FORMULARZ REJESTRACYJNY. PRAWIDŁOWE WYPEŁNIENIE FORMULARZA REJESTRACYJNEGO SKUTKOWAĆ BĘDZIE WYSŁANIEM PRZEZ SYSTEM SPRZEDAWCY AUTOMATYCZNEJ WIADOMOŚCI MAILOWEJ INFORMUJĄCEJ O AKTYWACJI KONTA

 

CENA – CENA, JAKĄ KLIENT SKLEPU ZOBOWIĄZANY BĘDZIE DO ZAPŁATY ZA WYBRANE PRODUKTY W PRZYPADKU ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY. CENA MOŻE BYĆ WYRAŻONA ZA POMOCĄ NASTĘPUJĄCYCH WALUT: POLSKI ZŁOTY (PLN). PODANA CENA JEST CENĄ BRUTTO (ZAWIERAJĄCA NIEZBĘDNY PODATEK VAT). CENY W SKLEPIE INTERNETOWYM NIE ZAWIERAJĄ KOSZTÓW PRZESYŁKI, KTÓRE SĄ WSKAZANE W TRAKCJI SKŁADANIA ZAMÓWIENIA W SKLEPIE ORAZ W CENNIKU DOSTAW. SPRZEDAWCA GWARANTUJE, ŻE CENA WSKAZANA W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA NIE ULEGNIE ZMIANIE W TRAKCIE REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA PODSTAWIE ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA.

 

DOSTAWA – ­POWIERZENIE PRZEZ SPRZEDAWCĘ PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DLA KLIENTA PODMIOTOM TRZECIM W CELU ICH DOSTAWY. SPRZEDAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO NALEŻYTEGO OPAKOWANIA I UBEZPIECZENIA WYSYŁANYCH PRODUKTÓW. DOSTAWĘ SWOICH PRODUKTÓW SPRZEDAWCA POWIERZA WYŁĄCZNIE WYSPECJALIZOWANYM FIRMOM KURIERSKIM PROWADZĄCYM W TYM ZAKRESIE PROFESJONALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.

 

1.3 KORESPONDENCJĘ ELEKTRONICZNĄ DOTYCZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO NALEŻY WYSYŁAĆ NA ADRES E-MAIL SKLEP@MEMBRANARAPGRA.PL NATOMIAST KORESPONDENCJĘ TRADYCYJNĄ (POCZTOWĄ) NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:

MEMBRANA S.C. ŁUKASZ BUDZIAK, MATEUSZ MARKOWICZ UL KOŚCIUSZKI 73A 38-300 GORLICE

1.4 KLIENTEM SKLEPU INTERNETOWEGO MOŻE BYĆ – OSOBA FIZYCZNA, OSOBA PRAWNA ALBO JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRA KORZYSTA Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ USŁUGODAWCĘ, KTÓRA CHCE ZAWRZEĆ LUB ZAWARŁA UMOWĘ SPRZEDAŻY ZE SPRZEDAWCĄ.

 

1.5 ZAMÓWIENIA REALIZOWANE SĄ TYLKO NA TERENIE POLSKI ORAZ UNI EUROPEJSKIEJ.

 

1.6 CENY W SKLEPIE INTERNETOWYM WYRAŻONE SĄ W ZŁOTYCH POLSKICH I ZAWIERAJĄ PODATEK VAT (CENY BRUTTO). CENY NIE ZAWIERAJĄ EWENTUALNYCH KOSZTÓW WYSYŁKI, KTÓRE SĄ ZALEŻNE OD WYBRANEGO PRZEZ KLIENTA SPOSOBU PŁATNOŚCI I DOSTAWY. KLIENT JEST INFORMOWANY O KOSZTACH DOSTAWY W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA ORAZ W CENNIKU DOSTAW.

 

1.7 JEŚLI NIE ZOSTAŁO TO WYRAŹNIE WSKAZANE W INFORMACJI HANDLOWEJ, TOWARY DOSTĘPNE W SKLEPIE INTERNETOWYM SĄ NOWE, A PODMIOTEM ODPOWIEDZIALNYM ZA ICH EWENTUALNE WADY FIZYCZNE I PRAWNE JEST MEMBRANA S.C. ŁUKASZ BUDZIAK, MATEUSZ MARKOWICZ  Z SIEDZIBĄ W GORLICACH, POD ADRESEM: UL. KOŚCIUSZKI 73A 38-300 GORLICE, NIP 738-211-25-16

zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem:


https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=23c3a504-bdf6-431d-985e-3f2525abfb60 

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=18d5c93a-fe29-40af-99c8-7aebfeb5a22c

 

§ 2 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

2.1 W RAMACH PROWADZENIA SKLEPU INTERNETOWEGO USŁUGODAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE I NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE.

 

2.2 ŚWIADCZENIE PRZEZ USŁUGODAWCĘ USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST BEZPŁATNE.

 

2.3 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

 

2.3.1. USŁUGA KONTO KLIENTA:

 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU KONTA KLIENTA W SKLEPIE INTERNETOWYM ZOSTAJE ZAWARTA W MOMENCIE DOKONANIA REJESTRACJI (USŁUGODAWCA POTWIERDZA REJESTRACJĘ PRZESYŁAJĄC WIADOMOŚĆ E-MAIL NA ADRES E-MAIL KLIENTA).

 

DO DOKONANIA REJESTRACJI NIEZBĘDNE JEST PODANIE W FORMULARZU REJESTRACYJNYM NASTĘPUJĄCYCH DANYCH PRZEZ KLIENTA: IMIĘ I NAZWISKO, ADRES (ULICA, NUMER DOMU, MIEJSCOWOŚĆ WRAZ Z KODEM POCZTOWYM), ADRES E-MAIL, NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO ORAZ HASŁO.

 

W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA NIEZBĘDNE JEST POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM

 

KLIENT, KTÓRY DOKONAŁ REJESTRACJI MA DOSTĘP DO DODATKOWYCH OPCJI DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM KONTA KLIENTA, TAKICH JAK: MOJE KONTO I MOJE ZAMÓWIENIA

 

UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU KONTA JEST ZAWIERANA NA CZAS NIEOZNACZONY.

 

2.3.2. USŁUGA INTERAKTYWNY FORMULARZ:

 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POLEGAJĄCEJ NA UDOSTĘPNIENIU INTERAKTYWNEGO FORMULARZA UMOŻLIWIAJĄCEGO ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA W SKLEPIE INTERNETOWYM ZOSTAJE ZAWARTA W MOMENCIE ROZPOCZĘCIA KORZYSTANIA Z POWYŻSZEJ USŁUGI (DODANIE PRODUKTU DO KOSZYKA).

 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POLEGAJĄCEJ NA UDOSTĘPNIENIU INTERAKTYWNEGO FORMULARZA UMOŻLIWIAJĄCEGO ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA W SKLEPIE INTERNETOWYM JEST ZAWIERANA NA CZAS OZNACZONY I ULEGA ROZWIĄZANIU Z CHWILĄ ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA.

 

2.4. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

 

2.4.1. KLIENTOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO WYPOWIEDZENIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ O CHARAKTERZE CIĄGŁYM PRZEZ USŁUGODAWCĘ W KAŻDEJ CHWILI (NP. USUNIĘCIE KONTA KLIENTA). WYPOWIEDZENIE UMOWY NASTĘPUJE BEZ PONOSZENIA JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH KOSZTÓW I BEZ WSKAZANIA PRZYCZYN:

 

2.4.1.1. WYPOWIEDZENIA UMOWY MOŻNA DOKONAĆ POPRZEZ PRZESŁANIE ODPOWIEDNIEGO OŚWIADCZENIA NA ADRES MAILOWY SKLEP@MEMBRANARAPGRA.PL PL LUB TEŻ PISEMNIE NA ADRES USŁUGODAWCY (WSKAZANY NA WSTĘPIE NINIEJSZEGO REGULAMINU).

 

2.4.1.2. UMOWA W TAKIM PRZYPADKU WYGASA PO UPŁYWIE 7 DNI OD CHWILI OTRZYMANIA PRZEZ USŁUGODAWCĘ WYPOWIEDZENIA.

 

2.4.2. USŁUGODAWCA MA PRAWO WYPOWIEDZIEĆ UMOWĘ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Z ZACHOWANIEM 7 DNIOWEGO TERMINU WYPOWIEDZENIA W PRZYPADKU, GDY KLIENT DOSTARCZA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM.

 

2.4.3. WYPOWIEDZENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY NIE WIĄŻE SIĘ Z UTRATĄ PRAW JUŻ NABYTYCH PRZEZ KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z SKLEPU INTERNETOWEGO SPRZEDAWCY.

 

2.4.4. KONSUMENT MA PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W TERMINIE 14 DNI OD JEJ ZAWARCIA (PATRZ § 7 REGULAMINU)

 

2.5.SPRZEDAWCA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO CHWILOWEGO WSTRZYMANIA DZIAŁALNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ZE WZGLĘDÓW KONSERWACYJNYCH LUB KONIECZNOŚCI UAKTUALNIENIA DANYCH.

 

§3 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

3.1. KLIENT MOŻE ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE PO WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI W SYSTEMIE SKLEPU INTERNETOWEGO;

 

3.2. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA PRZEZ ZAREJESTROWANYCH KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO POLEGA NA DODANIU ODPOWIEDNICH TOWARÓW DO KOSZYKA INTERNETOWEGO. W PRZYPADKU KIEDY WSZYSTKIE INTERESUJĄCE KLIENTA PRZEDMIOTY ZNAJDUJĄ SIĘ W KOSZYKU, NALEŻY ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE W TYM CELU NALEŻY WYBRAĆ METODĘ PŁATNOŚCI I SPOSÓB DOSTAWY.

 

3.3. W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA KLIENT ZOBOWIĄZANY JEST DO PODANIA DANYCH ODPOWIADAJĄCYCH PRAWDZIE.

 

3.4. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA NASTĘPUJE W MOMENCIE KLIKNIĘCIA W PRZYCISK „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, LUB W INNY Z RÓWNOWAŻNYM SFORMUŁOWANIEM.

 

3.5. PO ZŁOŻENIU PRAWIDŁOWEGO ZAMÓWIENIA, ZAMÓWIENIE UWAŻA SIĘ ZA PRZYJĘTE. ZAMÓWIENIA KAŻDORAZOWO SĄ POTWIERDZANE TELEFONICZNIE PRZEZ SPRZEDAWCĘ.

 

3.6.  SPRZEDAWCA PRZYSTĘPUJE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PO POTWIERDZENIU ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z § 3.5 JEŚLI KLIENT DOKONAŁ WYBORU PŁATNOŚCI ZA POBRANIEM, BĄDŹ PO OTRZYMANIU PRZEZ SYSTEM SKLEPU PŁATNOŚCI. DOSTĘPNE FORMY PŁATNOŚCI TO: PŁATNOŚĆ PRZELEWEM NA PODANY NUMER KONTA, PŁATNOŚCI ONLINE ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU PRZELEWY24, PAYU ,PAYPAL  PŁATNOŚĆ ZA POBRANIEM.

 

3.7. KLIENT MOŻE ANULOWAĆ ZŁOŻONE ZAMÓWIENIE LUB JE ZMODYFIKOWAĆ, W TYM CELU NALEŻY:

 

A) SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z SPRZEDAWCĄ TELEFONICZNIE;

 

B) SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z SPRZEDAWCĄ DROGĄ MAILOWĄ;

 

3.8. ZAMÓWIENIA SĄ OBSŁUGIWANE PRZEZ DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA SKLEPU INTERNETOWEGO W DNI ROBOCZE TJ. OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU Z WYŁĄCZENIEM DNI USTAWOWO WOLNYCH OD PRACY, W GODZINACH 8.00-16.00.

 

3.9.PRZY WYBORZE OPCJI PŁATNOŚCI NA KONTO, KLIENT POWINIEN DOKONAĆ ZAPŁATY W CIĄGU 7 DNI OD ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA. W PRZYPADKU BRAKU  DOKONANIA PŁATNOŚCI ZAMÓWIENIE ZOSTANIE ANULOWANE. O ANULOWANIU ZAMÓWIENIA KLIENT ZOSTANIE POINFORMOWANY DROGĄ MAILOWĄ

§4 PŁATNOŚĆ, DOSTAWA, ODBIÓR

 

4.1 PŁATNOŚĆ

 

4.1.1. Z TYTUŁU WYKONANIA UMOWY SPRZEDAŻY KLIENT ZOBOWIĄZANY JEST ZAPŁACIĆ WSKAZANĄ W ZAMÓWIENIU CENĘ TOWARÓW ORAZ KOSZT ICH WYSYŁKI.

 

4.1.2. CENA POSZCZEGÓLNYCH TOWARÓW PREZENTOWANA W SKLEPIE INTERNETOWYM JEST CENĄ BRUTTO WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) OBEJMUJĄCĄ RÓWNIEŻ NALEŻNY PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG W OBOWIĄZUJĄCEJ STAWCE. PODANE CENY NIE ZAWIERAJĄ JEDNAK KOSZTÓW EWENTUALNEJ PRZESYŁKI, KTÓRA TO ZOSTANIE WSKAZANA W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA ORAZ W CENNIKU DOSTAW.

 

4.1.3. PŁATNOŚĆ NASTĘPUJE W WYBRANEJ PRZEZ KLIENTA FORMIE:

 

A) GOTÓWKOWEJ - PŁATNOŚCI ZA POBRANIEM

 

B) BEZGOTÓWKOWEJ :

 

-PŁATNOŚĆ PRZELEWEM NA RACHUNEK SKLEPU NR KONTA:

ING BANK ŚLĄSKI 78 1050 1458 1000 0090 7174 9981

ING BANK ŚLĄSKI PL 12 1050 1458 1000 0090 7175 0393

 

-PŁATNOŚĆ ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU PŁATNOŚCI ONLINE: PRZELEWY24, PAYU, PAYPAL

 

4.1.4. CENA PODANA PRZY KAŻDYM TOWARZE JEST WIĄŻĄCA W CHWILI ZŁOŻENIA PRZEZ KLIENTA ZAMÓWIENIA. CENA TA NIE ULEGNIE ZMIANIE NIEZALEŻNIE OD ZMIAN CEN W SKLEPIE INTERNETOWYM, KTÓRE MOGĄ SIĘ POJAWIĆ W ODNIESIENIU DO POSZCZEGÓLNYCH TOWARÓW PO ZŁOŻENIU PRZEZ KLIENTA ZAMÓWIENIA.

 

4.2. DOSTAWA

 

4.2.1. ZAMÓWIENIA ZŁOŻONE PRZEZ KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO KOMPLETOWANE SĄ PRZEZ SPRZEDAWCĘ W CIĄGU 3 DNI OD DNIA DOKONANIA ZAPŁATY (W PRZYPADKU PŁATNOŚCI PRZELEWEM), BĄDŹ W CIĄGU 3 DNI OD POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA (W PRZYPADKU WYBORU OPCJI PŁATNOŚĆ ZA POBRANIEM).

 

4.2.2. WYSYŁKA ZAMÓWIONYCH TOWARÓW ODBYWA SIĘ  NA ADRESY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA TERYTORIUM POLSKI, UNI EUROPEJSKIEJ.

 

4.2.3. W PRZYPADKU BRAKU ODMIENNEJ UMOWY SPRZEDAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY, W TERMINIE NIE DŁUŻSZYM NIŻ TRZYDZIEŚCI DNI PO ZŁOŻENIU PRZEZ KUPUJĄCEGO OŚWIADCZENIA WOLI O CHĘCI ZAWARCIA UMOWY.

 

4.2.4. CZAS DOSTAWY UZALEŻNIONY JEST OD SPOSOBU DOSTAWY/ODBIORU TOWARU WYBRANEGO PRZEZ KLIENTA I NIE POWINIEN PRZEKROCZYĆ 7 DNI ROBOCZYCH.

 

4.2.5. SPRZEDAWCA POWIERZA DOSTARCZENIE TOWARÓW PODMIOTOM TRZECIM PROWADZĄCYM W TYM ZAKRESIE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ: TJ.

 1. Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000334972, NIP: 525-000-73-13)

2. DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000631916, NIP: 951-24-17-713)

3. InPost Paczkomaty Sp. z o.o. Z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000255841, NIP: 679-289-50-61)

4. InPost Express Sp. z o.o. Z siedzibą w Krakowie  (KRS: 0000543759, NIP: 679-310-80-59)

5. General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. (KRS: 0000005009 NIP: 785-156-18-31)

 

 

 

4.3. ODBIÓR TOWARÓW

 

4.3.1. SPRZEDAWCA INFORMUJĘ ŻE KLIENTOM PRZYSŁUGUJE PRAWO DO SPRAWDZENIA STANU PRZESYŁKI PO JEJ DOSTARCZENIU NA MIEJSCE WSKAZANE W ZAMÓWIENIU. SPRAWDZENIA STANU PRZESYŁKI PRZYSŁUGUJE PRZED JEJ ODBIOREM OD PRZEWOŹNIKA.

 

4.3.2. W PRZYPADKU KIEDY, PRZED WYDANIEM PRZESYŁKI OKAŻE SIĘ, ŻE ULEGŁA ONA USZKODZENIU BĄDŹ DOZNAŁA UBYTKU TO PRZEWOŹNIK MA OBOWIĄZEK SAM NIEZWŁOCZNIE USTALIĆ PROTOKOLARNIE STAN PRZESYŁKI ORAZ OKOLICZNOŚCI POWSTANIA SZKODY. JEDNAK W WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW PRZEWOŹNIK WYKONUJE TE CZYNNOŚCI NA ŻĄDANIE UPRAWNIONEJ DO ODBIORU OSOBY.

 

4.3.3. INFORMUJEMY, ŻE JEŻELI PO WYDANIU PRZESYŁKI ZAUWAŻĄ PAŃSTWO UBYTEK LUB USZKODZENIE NIEDAJĄCE SIĘ Z ZAUWAŻYĆ Z ZEWNĄTRZ, TO PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO, NIEZWŁOCZNIE PO UJAWNIENIU SZKODY, NIE PÓŹNIEJ JEDNAK NIŻ W CIĄGU 7 DNI OD ODBIORU PRZESYŁKI, ŻĄDAĆ OD PRZEWOŹNIKA USTALENIA STANU PRZESYŁKI.

 

4.3.4. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PROBLEMÓW BĄDŹ WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT Z SPRZEDAWCĄ POD NUMERAMI TELEFONÓW WSKAZANYMI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPRZEDAWCY.

 

4.3.5. W PRZYPADKU NIEODEBRANIA PRZESYŁKI PRZESŁANEJ ZGODNIE Z UMOWĄ SPRZEDAWCA MOŻE WEZWAĆ KLIENTA DO WYKONANIA UMOWY SPRZEDAŻY Z ZAKREŚLENIEM TERMINU I ZAGROŻENIEM, ŻE W RAZIE BEZSKUTECZNEGO JEGO UPŁYWU ODSTĄPI OD UMOWY SPRZEDAŻY. PO UPŁYWIE TERMINU I BRAKU REAKCJI ZE STRONY KLIENTA SPRZEDAWCA SKŁADA KLIENTOWI OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY. W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAWCA MOŻE DOMAGAĆ SIĘ OD KLIENTA NAPRAWIENIA SZKODY WYNIKŁEJ Z NIEWYKONANIA UMOWY SPRZEDAŻY.

 

 

§ 5 DANE OSOBOWE

5.1.        Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora danych (membrana s.c. łukasz budziak, mateusz markowicz ul. kosciuszki 73a 38-300 gorlice) w celu realizacji umów zawartych w ramach działalności Sklepu internetowego. Do umów zawartych w ramach działalności Sklepu internetowego zaliczamy:

A)           Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży,

B)           Przesyłanie wiadomości zawierającej informacje handlowe (za uprzednią zgodą wyrażoną w formie zapisu na Newsletter),

C)           Prowadzenie Konta Klienta po uprzedniej Rejestracji na stronie Sklepu internetowego.

5.2.        Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną polityką ochrony danych i są przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

5.3.        Administrator danych wprowadził środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przekazanych przez Klientów danych osobowych przed ujawnieniem ich osobom lub podmiotom do tego nieuprawnionym.

5.4.        Dane osobowe Klientów mogą być przekazane:

A)           Wybranemu przez Klienta przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora danych- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską.

B)           Wybranemu przez Klienta podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie Internetowym- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą.

C)           Firmie księgowej dokonującej rozliczeń podatkowych Sklepu internetowego- w przypadku Klientów, którzy zawarli z Administratorem danych umowę sprzedaży.

D)           Firmie dostarczającej oprogramowanie do prowadzenia Sklepu internetowego lub firmie będącej hostingodawcą Sklepu internetowego, w zakresie obsługi i poprawnego funkcjonowania Sklepu internetowego.

5.5.        Podmiotom wskazanym w § 5.4. Są przekazywane tylko dane niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.

5.6.        Administrator danych ma prawo udostępnić dane osobowe Klienta podmiotom upoważnionym na podstawie określonych przepisów prawa (np. Organom ścigania).

5.7.        O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator danych przechowuje dane osobowe Klienta tak długo jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których ww. Dane zostały zebrane.

5.8.        Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

5.9.        Usunięcie danych  osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczanego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

5.10.      Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora danych do retencji danych.

5.11.      Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: SKLEP@MEMBRANARAPGRA.PL  bądź listownie na adres:  Membrana s.c. łukasz budziak, mateuz markowicz ul kościuszki 73A 38-300 GORLICE

 

 § 6 REKLAMACJE

 

6.1. W PRZYPADKU GDY DOSTARCZONY TOWAR NIE JEST ZGODNY Z UMOWĄ SPRZEDAŻY KLIENTOWI BĘDĄCEMU KONSUMENTEM LUB PRZEDSIĘBIORCĄ NA PRAWACH KONSUMENTA PRZYSŁUGUJĄ UPRAWNIENIA WSKAZANE W USTAWIE O PRAWACH KONSUMENTA.

6.2. SPRZEDAWCA PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BRAK ZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ SPRZEDAŻY ISTNIEJĄCY W CHWILI JEGO DOSTARCZENIA I UJAWNIONY W CIĄGU DWÓCH LAT OD TEJ CHWILI, CHYBA ŻE TERMIN PRZYDATNOŚCI TOWARU DO UŻYCIA, OKREŚLONY PRZEZ SPRZEDAWCĘ, JEST DŁUŻSZY.

6.3. JEŻELI PRODUKT JEST NIEZGODNY Z UMOWĄ SPRZEDAŻY KONSUMENT LUB PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA MOŻE ŻĄDAĆ JEGO NAPRAWY LUB WYMIANY.

6.4. SPRZEDAWCA MOŻE DOKONAĆ WYMIANY, GDY KONSUMENT LUB PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA ŻĄDA NAPRAWY, LUB SPRZEDAWCA MOŻE DOKONAĆ NAPRAWY, GDY KONSUMENT LUB PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH ŻĄDA WYMIANY, JEŻELI DOPROWADZENIE DO ZGODNOŚCI PRODUKTU Z UMOWĄ SPRZEDAŻY W SPOSÓB WYBRANY PRZEZ KONSUMENTA LUB PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA JEST NIEMOŻLIWE ALBO WYMAGAŁOBY NADMIERNYCH KOSZTÓW DLA SPRZEDAWCY.

6.5. JEŻELI NAPRAWA I WYMIANA SĄ NIEMOŻLIWE LUB WYMAGAŁYBY NADMIERNYCH KOSZTÓW DLA SPRZEDAWCY, MOŻE ON ODMÓWIĆ DOPROWADZENIA TOWARU DO ZGODNOŚCI Z UMOWĄ SPRZEDAŻY.

6.6. W WYPADKACH OKREŚLONYCH USTAWĄ O PRAWACH KONSUMENTA, W PRZYPADKU GDY TOWAR JEST NIEZGODNY Z UMOWĄ SPRZEDAŻY, KONSUMENT LUB PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA MOŻE ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE O OBNIŻENIU CENY ALBO ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY. DOTYCZY TO SYTUACJI, GDY:

a)      SPRZEDAWCA ODMÓWIŁ DOPROWADZENIA TOWARU DO ZGODNOŚCI Z UMOWĄ SPRZEDAŻY Z UWAGI NA NIEMOŻLIWOŚĆ WYKONANIA NAPRAWY LUB WYMIANY BĄDŹ NADMIERNE KOSZTY Z TYM ZWIĄZANE,

b)     SPRZEDAWCA NIE DOPROWADZIŁ TOWARU DO ZGODNOŚCI Z UMOWĄ SPRZEDAŻY W ROZSĄDNYM CZASIE OD CHWILI, W KTÓREJ ZOSTAŁ POINFORMOWANY PRZEZ KONSUMENTA O BRAKU ZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ SPRZEDAŻY, I BEZ NADMIERNYCH NIEDOGODNOŚCI DLA KONSUMENTA LUB PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA, UWZGLĘDNIAJĄC SPECYFIKĘ TOWARU ORAZ CEL, W JAKIM KLIENT GO NABYŁ,

c)      POMIMO PRÓB PODEJMOWANYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ W CELU DOPROWADZENIA TOWARU DO ZGODNOŚCI Z UMOWĄ SPRZEDAŻY, BRAK TEN WYSTĘPUJE NADAL,

d)     BRAK ZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ SPRZEDAŻY JEST NA TYLE ISTOTNY, ŻE UZASADNIA OBNIŻENIE CENY ALBO ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY BEZ UPRZEDNIEGO SKORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW OCHRONY WSKAZANYCH W UST. 3,

e)     Z OŚWIADCZENIA SPRZEDAWCY LUB OKOLICZNOŚCI WYRAŹNIE WYNIKA, ŻE NIE DOPROWADZI ON TOWARU DO ZGODNOŚCI Z UMOWĄ SPRZEDAŻY W ROZSĄDNYM CZASIE LUB BEZ NADMIERNYCH NIEDOGODNOŚCI DLA KONSUMENTA LUB PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA.

6.7. KONSUMENT LUB PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA NIE MOŻE ŻĄDAĆ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY, JEŻELI BRAK ZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ SPRZEDAŻY JEST NIEISTOTNY.

6.8. ZALECANE JEST ABY KLIENT SKŁADAJĄC REKLAMACJĘ ZAKUPIONEGO PRODUKTU:

a)      PRZEKAZAŁ SPRZEDAWCY INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU REKLAMACJI, W SZCZEGÓLNOŚCI OKREŚLIŁ RODZAJ I DATĘ WYSTĄPIENIA WADY;

b)     OKREŚLIŁ ŻĄDANIE ZWIĄZANE Z REKLAMACJĄ PRODUKTU (NAPRAWA TOWARU, WYMIANA TOWARU NA NOWY);

c)      PODAŁ SWOJE DANE KONTAKTOWE.

6.9. SPRZEDAWCA INFORMUJE, ŻE W PRZYPADKU PRODUKTÓW OBJĘTYCH TAKŻE GWARANCJĄ UPRAWNIENIA Z TEGO TYTUŁU NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z WARUNKAMI ZAMIESZCZONYMI W KARCIE GWARANCYJNEJ. GWARANCJA NA SPRZEDANY PRODUKT NIE WYŁĄCZA, NIE OGRANICZA, ANI NIE ZAWIESZA UPRAWNIEŃ KLIENTA Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY W ZAKRESIE OKREŚLONYM USTAWĄ O PRAWACH KONSUMENTA.

6.10.        KLIENT MOŻE ZGŁASZAĆ RÓWNIEŻ REKLAMACJE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM STRONY SKLEPU INTERNETOWEGO LUB KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

6.11.        ROZPATRZENIE REKLAMACJI NASTĘPUJE NIEZWŁOCZNIE, NIE PÓŹNIEJ JEDNAK NIŻ W TERMINIE 14 DNI.

6.12.        ODPOWIEDŹ W SPRAWIE REKLAMACJI ZOSTANIE WYSYŁANA NA PODANY PRZEZ KLIENTA ADRES MAILOWY LUB W INNY WSKAZANY PRZEZ KLIENTA SPOSÓB.

6.13.        W CELU UŁATWIENIA PROCEDURY REKLAMACJI KLIENT MOŻE SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA REKLAMACYJNEGO UDOSTĘPNIANEGO PRZEZ SPRZEDAWCĘ.(WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO NINIEJSZEGO REGULAMINU).

 

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

7.1. KLIENT BĘDĄCY JEDNOCZEŚNIE KONSUMENTEM W ROZUMIENIU ART. 22[1] KODEKSU CYWILNEGO  Z DNIA 23 KWIETNIA 1964 R. (DZ.U. NR 16, POZ. 93 ZE ZM.), KTÓRY ZAWARŁ UMOWĘ NA ODLEGŁOŚĆ, MOŻE OD NIEJ ODSTĄPIĆ BEZ PODANIA PRZYCZYN, SKŁADAJĄC STOSOWNE OŚWIADCZENIE W TERMINIE CZTERNASTU (14) DNI. DO ZACHOWANIA TEGO TERMINU WYSTARCZY WYSŁANIE OŚWIADCZENIA PRZED JEGO UPŁYWEM. OŚWIADCZENIE MOŻNA WYSŁAĆ NA NASTĘPUJĄCY ADRES:

 

MEMBRANA S.C. ŁUKASZ BUDZIAK, MATEUSZ MARKOWICZ UL KOŚCIUSZKI 73A 38-300 GORLICE

 

BĄDŹ TEŻ MAILOWO NA ADRES: SKLEP@MEMBRANARAPGRA.PL

7.2. TERMIN CZTERNASTODNIOWY, W KTÓRYM KONSUMENT MOŻE ODSTĄPIĆ OD UMOWY SPRZEDAŻY LUB UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, LICZY SIĘ OD DNIA WYDANIA PRODUKTU W PRZYPADKU UMOWY SPRZEDAŻY, A GDY UMOWA DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ- OD DNIA JEJ ZAWARCIA.

 

7.3. SPRZEDAWCA NIEZWŁOCZNIE PO OTRZYMANIU OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY PRZESYŁA KONSUMENTOWI WIADOMOŚCIĄ MAILOWĄ POTWIERDZENIE OTRZYMANIA WW. OŚWIADCZENIA.

 

7.4. W RAZIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY - UMOWA SPRZEDAŻY LUB UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST UWAŻANA ZA NIEZAWARTĄ. TO, CO STRONY ŚWIADCZYŁY, ULEGA ZWROTOWI W STANIE NIEZMIENIONYM, CHYBA, ŻE ZMIANA BYŁA KONIECZNA DO STWIERDZENIA CHARAKTERU, CECH I FUNKCJONOWANIA RZECZY, BĄDŹ TEŻ MA ZASTOSOWANIE § 7.7. REGULAMINU. ZWROT POWINIEN NASTĄPIĆ NIEZWŁOCZNIE, NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE CZTERNASTU DNI.

 

7.5. SPRZEDAWCA DOKONA ZWROTU OTRZYMANYCH OD KONSUMENTA PŁATNOŚCI PRZY UŻYCIU TAKIEGO SAMEGO SPOSOBU ZAPŁATY, JAKIEGO UŻYŁ KONSUMENT, CHYBA ŻE KONSUMENT WYRAŹNIE ZGODZI SIĘ NA INNY SPOSÓB ZWROTU , KTÓRY NIE WIĄŻE SIĘ DLA NIEGO Z ŻADNYMI KOSZTAMI. SPRZEDAWCA MOŻE WSTRZYMAĆ SIĘ ZE ZWROTEM PŁATNOŚCI OTRZYMANYCH OD KONSUMENTA DO CHWILI OTRZYMANIA RZECZY Z POWROTEM LUB DOSTARCZENIA PRZEZ KONSUMENTA DOWODU JEJ ODESŁANIA, W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRE ZDARZENIE NASTĄPI WCZEŚNIEJ.

 

7.6. KONSUMENT PONOSI TYLKO BEZPOŚREDNIE KOSZTY ZWROTU RZECZY DO SPRZEDAWCY.

 

7.7. JEŻELI KONSUMENT WYBRAŁ SPOSÓB DOSTARCZENIA RZECZY INNY NIŻ NAJTAŃSZY ZWYKŁY SPOSÓB DOSTARCZENIA OFEROWANY PRZEZ SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA NIE JEST ZOBOWIĄZANY DO ZWROTU KONSUMENTOWI PONIESIONYCH PRZEZ NIEGO DODATKOWYCH KOSZTÓW

 

7.8. KONSUMENT PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI RZECZY BĘDĄCE WYNIKIEM KORZYSTANIA Z NIEJ W SPOSÓB WYKRACZAJĄCY POZA KONIECZNY DO STWIERDZENIA CHARAKTERU, CECH I FUNKCJONOWANIA RZECZY.

 

7.9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ NIE PRZYSŁUGUJE KONSUMENTOWI W WYPADKACH:

 

a.      O ŚWIADCZENIE USŁUG, ZA KTÓRE KONSUMENT JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPŁATY CENY, JEŻELI SPRZEDAWCA WYKONAŁ W PEŁNI USŁUGĘ ZA WYRAŹNĄ I UPRZEDNIĄ ZGODĄ KONSUMENTA, KTÓRY ZOSTAŁ POINFORMOWANY PRZED ROZPOCZĘCIEM ŚWIADCZENIA, ŻE PO SPEŁNIENIU ŚWIADCZENIA PRZEZ SPRZEDAWCĘ UTRACI PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, I PRZYJĄŁ TO DO WIADOMOŚCI;

b.       W KTÓREJ CENA LUB WYNAGRODZENIE ZALEŻY OD WAHAŃ NA RYNKU FINANSOWYM, NAD KTÓRYMI SPRZEDAWCA NIE SPRAWUJE KONTROLI, I KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY;

c.      W KTÓREJ PRZEDMIOTEM UMOWY JEST TOWAR NIEPREFABRYKOWANY, WYPRODUKOWANY WEDŁUG SPECYFIKACJI KONSUMENTA LUB SŁUŻĄCY ZASPOKOJENIU JEGO ZINDYWIDUALIZOWANYCH POTRZEB;

d.      W KTÓREJ PRZEDMIOTEM UMOWY SĄ TOWARY, KTÓRE PO DOSTARCZENIU, ZE WZGLĘDU NA SWÓJ CHARAKTER, ZOSTAJĄ NIEROZŁĄCZNIE POŁĄCZONE Z INNYMI TOWARAMI;

e.      W KTÓREJ KONSUMENT WYRAŹNIE ŻĄDAŁ, ABY SPRZEDAWCA DO NIEGO PRZYJECHAŁ W CELU DOKONANIA PILNEJ NAPRAWY LUB KONSERWACJI; A JEŻELI SPRZEDAWCA ŚWIADCZY DODATKOWO INNE USŁUGI NIŻ TE, KTÓRYCH WYKONANIA KONSUMENT ŻĄDAŁ, LUB DOSTARCZA TOWARY INNE NIŻ CZĘŚCI ZAMIENNE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA NAPRAWY LUB KONSERWACJI, PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZYSŁUGUJE W ODNIESIENIU DO DODATKOWYCH USŁUG LUB TOWARÓW;

f.       ZAWARTEJ W DRODZE AUKCJI PUBLICZNEJ;

g.      O DOSTARCZANIE TREŚCI CYFROWYCH NIEDOSTARCZANYCH NA NOŚNIKU MATERIALNYM, ZA KTÓRE KONSUMENT JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPŁATY CENY, JEŻELI SPRZEDAWCA ROZPOCZĄŁ ŚWIADCZENIE ZA WYRAŹNĄ I UPRZEDNIĄ ZGODĄ KONSUMENTA, KTÓRY ZOSTAŁ POINFORMOWANY PRZED ROZPOCZĘCIEM ŚWIADCZENIA, ŻE PO SPEŁNIENIU ŚWIADCZENIA PRZEZ SPRZEDAWCĘ UTRACI PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, I PRZYJĄŁ TO DO WIADOMOŚCI, A SPRZEDAWCA PRZEKAZAŁ MU POTWIERDZENIE;

h.      O ŚWIADCZENIE USŁUG, ZA KTÓRE JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPŁATY CENY, W PRZYPADKU KTÓRYCH WYRAŹNIE ZAŻĄDAŁ OD SPRZEDAWCY, ABY PRZYJECHAŁ DO NIEGO W CELU DOKONANIA NAPRAWY, A USŁUGA ZOSTAŁA JUŻ W PEŁNI WYKONANA ZA WYRAŹNĄ I UPRZEDNIĄ ZGODĄ KONSUMENTA.

 

7.10. NAJPÓŹNIEJ W CHWILI DOSTARCZENIA RZECZY SPRZEDAWCA PRZEKAZUJE KONSUMENTOWI NA TRWAŁYM NOŚNIKU POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY.

7.11. PRZEPISY DOTYCZĄCE KONSUMENTA ZAWARTE W NINIEJSZYM ROZDZIALE STOSUJE SIĘ DO OSOBY FIZYCZNEJ ZAWIERAJĄCEJ UMOWĘ BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANĄ Z JEJ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ, GDY Z TREŚCI TEJ UMOWY WYNIKA, ŻE NIE POSIADA ONA DLA TEJ OSOBY CHARAKTERU ZAWODOWEGO, WYNIKAJĄCEGO W SZCZEGÓLNOŚCI Z PRZEDMIOTU WYKONYWANEJ PRZEZ NIĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UDOSTĘPNIONEGO NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O CENTRALNEJ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

§ 8 INFORMACJE DODATKOWE

8.1. ABY UNIKNĄĆ EWENTUALNYCH ROZBIEŻNOŚCI CZY TEŻ BŁĘDÓW ZALECA SIĘ ABY URZĄDZENIA ZA POMOCĄ KTÓREGO KLIENT KORZYSTA ZE SKLEPU WWW.MEMBRANARAPGRA.PL  SPEŁNIAŁO CO NAJMNIEJ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA TECHNICZNE KTÓRE SĄ NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ USŁUGODAWCA:

 

8.1.1. KOMPUTER LUB INNE URZĄDZENIE MOBILNE Z DOSTĘPEM DO INTERNETU.

 

8.1.2. PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA: A.) INTERNET EXPLORER W WERSJI 4.0 LUB NOWSZEJ B.) MOZILLA FIREFOX W WERSJI 4.0 LUB NOWSZEJ LUB C.) GOOGLE CHROME W WERSJI 1.0 LUB NOWSZEJ Z

 

8.1.3. AKTYWNE WTYCZKI - JAVA, FLASH

 

8.1.4. ROZDZIELCZOŚĆ MONITORA 1280 X 800, KOLORY 24 LUB 32 BIT

 

8.1.5. POSIADANIE PRZEZ KLIENTA KONTA E-MAIL.

 

8.2. INFORMACJA DLA KLIENTA SKLEPU INTERNETOWEGO W JAKI SPOSÓB MOŻE SPRAWDZIĆ CZY ZŁOŻONE ZAMÓWIENIE NIE ZAWIERA BŁĘDÓW, A ZARAZEM JAK JE MOŻNA SKORYGOWAĆ:

 

8.2.1. PODCZAS SKŁADANIA ZAMÓWIENIA, AŻ DO MOMENTU NACIŚNIĘCIA PRZYCISKU „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, LUB INNEGO Z RÓWNOWAŻNYM SFORMUŁOWANIEM KLIENT MA MOŻLIWOŚĆ ZMIANY WPROWADZONYCH DANYCH (NP. RODZAJ/ILOŚĆ TOWARÓW/SPOSÓB DOSTAWY). W PRZYPADKU, NIEZGODNOŚCI NALEŻY SIĘ KIEROWAĆ WYŚWIETLANYMI KLIENTOWI KOMUNIKATAMI ORAZ INFORMACJAMI DOSTĘPNYMI NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU INTERNETOWEGO I KOLEJNYCH JEGO PODSTRONACH. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PROBLEMÓW CZY TEŻ TRUDNOŚCI PROSIMY O KONTAKT – MAILOWY SKLEP@MEMBRANARAPGRA.PL LUB TELEFONICZNY POD NUMEREM +48 512-969 -611 (OPŁATA STANDARDOWA WG WŁAŚCIWEGO OPERATORA).

 

8.2.2. W PRZYPADKU BŁĘDU KLIENTA CO DO WPROWADZONYCH DANYCH (NP. ILOŚĆ ZAMAWIANEGO TOWARU, BŁĘDNE NALICZENIE ZAMÓWIENIA PRZEZ SYSTEM), W TYM CELU ZALECA SIĘ WYSŁANIE WIADOMOŚCI E-MAIL NA ADRES SKLEP@MEMBRANARAPGRA.PL Z ŻĄDANIEM ZMIANY LUB ZGŁOSIĆ CHĘĆ ZMIANY TELEFONICZNIE KONTAKTUJĄC SIĘ POD NUMEREM TELEFONU +48 512-969-611 (OPŁATA STANDARDOWA WG WŁAŚCIWEGO OPERATORA). PO DOKONANIU KOREKTY ZAMÓWIENIA SPRZEDAWCA WYSYŁA WIADOMOŚĆ E-MAIL NA PODANY W ZAMÓWIENIU ADRES, W KTÓRYM ZNAJDOWAĆ SIĘ BĘDZIE POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA POPRAWIONEGO ZAMÓWIENIA.

 

8.3. ZASADY I SPOSOBY UTRWALANIA, ZABEZPIECZANIA I UDOSTĘPNIANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ DRUGIEJ STRONIE TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY:

 

8.3.1. UTRWALENIE, ZABEZPIECZENIE I UDOSTĘPNIENIE TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY NASTĘPUJE:

 

8.3.1.1. POPRZEZ WYSŁANIE KLIENTOWI NA PODANY ADRES E-MAIL TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

 

8.3.1.2. POPRZEZ WYDRUKOWANIE I PRZEKAZANIE KLIENTOWI WRAZ Z ODBIOREM LUB PRZESYŁKĄ TOWARU SPECYFIKACJI ZAMÓWIENIA ORAZ DOWODU ZAKUPU.

 

8.3.2. TREŚĆ ZAWIERANEJ UMOWY JEST DODATKOWO UTRWALONA I ZABEZPIECZONA W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM SPRZEDAWCY ORAZ PRZEKAZYWANA KLIENTOM NA KAŻDE ICH ŻĄDANIE.

 

8.4. W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE MAJĄ ZASTOSOWANIE PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCEGO NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRAWA, W TYM KODEKSU CYWILNEGO, USTAWY OŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Z DNIA 18 LIPCA 2002 R. (DZ.U. NR 144, POZ. 1204 ZE ZM.); USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA Z DNIA 30 MAJA 2014 R. (DZ. U. Z 2014 R. POZ. 827) ORAZ INNE WŁAŚCIWE PRZEPISY PRAWA POLSKIEGO.

 

8.5. ZMIANY W REGULAMINIE:

 

8.5.1. USŁUGODAWCA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN NINIEJSZEGO REGULAMINU, O CZYM KLIENT ZOSTANIE POWIADOMIONY NAJPÓŹNIEJ Z 14 DNIOWYM WYPRZEDZENIEM PRZED DNIEM WEJŚCIA W ŻYCIE ZMIAN. INFORMACJA O ZMIANACH ZOSTANIE RÓWNIEŻ WYRAŻONA W WYRAŹNY SPOSÓB POPRZEZ ZAMIESZCZENIE NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ PRZESŁANA NA ADRES E-MAIL ZAREJESTROWANEGO KLIENTA. PONADTO KLIENT ZOSTANIE KAŻDORAZOWO POPROSZONY O AKCEPTACJĘ NOWEGO REGULAMINU PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA.

 

8.5.2. ZMIENIONY REGULAMIN WIĄŻE KLIENTA, JEŻELI ZOSTAŁY ZACHOWANE WYMAGANIA OKREŚLONE W ART. 384 KODEKSU CYWILNEGO (TZN. KLIENT ZOSTAŁ PRAWIDŁOWO POWIADOMIONY O ZMIANACH), A KLIENT NIE WYPOWIEDZIAŁ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ O CHARAKTERZE CIĄGŁYM W TERMINIE 30 DNI.

 

8.5.3. ZMIANY REGULAMINU NIE BĘDĄ W ŻADEN SPOSÓB NARUSZAĆ PRAW NABYTYCH PRZEZ KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE SKLEPU INTERNETOWEGO PRZED DNIEM WEJŚCIA W ŻYCIE ZMIAN, W SZCZEGÓLNOŚCI NIE BĘDĄ MIAŁY WPŁYWU NA ZŁOŻONE I/LUB REALIZOWANE ZAMÓWIENIA. W TAKIM PRZYPADKU ZAMÓWIENIA TE BĘDĄ REALIZOWANE NA ZASADACH OKREŚLONYCH W POPRZEDNIM REGULAMINIE.

 

8.6. UMOWA SPRZEDAŻY TOWARÓW ZAWIERANA JEST ZGODNIE Z POLSKIM PRAWEM I W JĘZYKU POLSKIM.

 

8.7. KLIENT BĘDĄCY KONSUMENTEM W PRZYPADKU SPORU ZE SPRZEDAWCĄ MA MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ. KONSUMENT MOŻE M.IN.:

 

A) ZWRÓCIĆ SIĘ DO STAŁEGO POLUBOWNEGO SĄDU KONSUMENCKIEGO DZIAŁAJĄCEGO PRZY INSPEKCJI HANDLOWEJ Z WNIOSKIEM O ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU WYNIKŁEGO Z ZAWARTEJ UMOWY SPRZEDAŻY.

 

B) ZWRÓCIĆ SIĘ DO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA INSPEKCJI HANDLOWEJ Z WNIOSKIEM O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO W SPRAWIE POLUBOWNEGO ZAKOŃCZENIA SPORU MIĘDZY KLIENTEM, A SPRZEDAWCĄ.

 

C) UZYSKAĆ BEZPŁATNĄ POMOC W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA SPORU MIĘDZY KLIENTEM, A SPRZEDAWCĄ, KORZYSTAJĄC Z BEZPŁATNEJ POMOCY POWIATOWEGO (MIEJSKIEGO) RZECZNIKA KONSUMENTÓW LUB ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ, DO KTÓREJ ZADAŃ STATUTOWYCH NALEŻY OCHRONA KONSUMENTÓW (M.IN. FEDERACJA KONSUMENTÓW, STOWARZYSZENIE KONSUMENTÓW POLSKICH).

 

D) ZŁOŻYĆ SKARGĘ POPRZEZ FORMULARZ DOSTĘPNY POD ADRESEM INTERNETOWYM HTTPS://WEBGATE.EC.EUROPA.EU/ODR/MAIN/INDEX.CFM?EVENT=MAIN.HOME.SHOW&LNG=PL. JEST TO UNIJNA  PLATFORMA INTERNETOWEGO SYSTEMU ROZSTRZYGANIA SPORÓW POMIĘDZY KONSUMENTAMI I PRZEDSIĘBIORCAMI. PLATFORMA TA DZIAŁA WE WSZYSTKICH JĘZYKACH UNII EUROPEJSKIEJ I MOGĄ PAŃSTWO Z  NIEJ SKORZYSTAĆ PO WYKORZYSTANIU PROCEDURY REKLAMACYJNEJ U SPRZEDAWCY.”8.8. EWENTUALNE SPORY POWSTAŁE POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ, A KLIENTEM NIEBĘDĄCYM JEDNOCZEŚNIE KONSUMENTEM W ROZUMIENIU ART. 22[1] KODEKSU CYWILNEGO  Z DNIA 23 KWIETNIA 1964 R. (DZ.U. NR 16, POZ. 93 ZE ZM.), ZOSTAJĄ PODDANE SĄDOWI WŁAŚCIWEMU ZE WZGLĘDU NA SIEDZIBĘ SPRZEDAWCY.

 

REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 01.01.2023 R.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

 

1. Wzór formularza reklamacji

 

Miejscowość, data

Imię, nazwisko

Adres

MEMBRANA S.C. ŁUKASZ BUDZIAK, MATEUSZ MARKOWICZ

UL. KOŚCIUSZKI  73A

38-300 GORLICE

 

 

 

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………………………………………………………………………………..… towar nie jest zgodny z umową sprzedaży.

Brak zgodności z umową polega na ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........……………

Brak zgodności z umową został stwierdzony w dniu …………………………..

Z uwagi na powyższe żądam:

 

·        wymiany towaru na nowy*

·        nieodpłatnej naprawy towaru*

 

Proszę o poinformowanie mnie o rozpatrzeniu reklamacji w formie wiadomości przesłanej:

·        na adres e-mail* ………………………….

·        na numer telefonu*  ………………………

·        listownie na adres* ………………………

 

 

podpis

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

2. Wzór odstąpienia od umowy dla osób uprawnionych zgodnie z § 7 Regulaminu

 

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta

Adres konsumenta

 


MEMBRANA S.C. ŁUKASZ BUDZIAK, MATEUSZ MARKOWICZ

UL. KOŚCIUSZKI  73A

38-300 GORLICE

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

 

Ja…………………………...………………….………niniejszym informuję o moim odstąpieniu

-od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..……

-o świadczenie następującej usługi(*)

……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..

 

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

 

 

 

……………………………………

Podpis konsumenta

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić

1      podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2      podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru

 

Stary regulamim: 

§1 Definicje

1.    Administrator Danych Osobowych:

 

Membrana s.c. Łukasz Budziak , Mateusz Markowicz
ul. Kościuszki 73A
38-300 Gorlice (Polska)
NIP: 7382112516, REGON: 121125162

 

2.    Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

3.    Adres reklamacyjny:

Membrana s.c. Łukasz Budziak , Mateusz Markowicz
ul. Kościuszki 73A
38-300 Gorlice (Polska)

 

4.    Cennik dostaw – znajdujące się pod linkiem koszty dostawy zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

5.    Dane kontaktowe:

Membrana s.c. Łukasz Budziak , Mateusz Markowicz
ul. Kościuszki 73A
38-300 Gorlice (Polska)
e-mail: sklep.membrana@gmail.com

telefon: 512-969-611

 

6.    Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

7.    Dane wrażliwe – są to dane osobowe zawierające informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym, skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

8.    Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod linkiem koszty dostawy.

9.    Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

10.  Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

11.  Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

12.  Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

13.  Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

14.  Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

15.  Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

16.  Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

17.  Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

18.  Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

19.  Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr.

20.  Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę .

21.  Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.

22.  Polityka prywatności - zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych, która znajduje się pod adresem: Polityka prywatności.

23.  Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

24.  Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

25.  Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

26.  Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

27.  Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

28.  Rejestr UOKiK ­ rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami i dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.

29.  RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

30.  Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

31.  Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.membranarapgra.pl, za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie.

32.  Sprzedający:

Membrana s.c. Łukasz Budziak , Mateusz Markowicz
ul. Kościuszki 73A
38-300 Gorlice (Polska)
NIP: 7382112516, REGON: 121125162

zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem:


https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=23c3a504-bdf6-431d-985e-3f2525abfb60 

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=18d5c93a-fe29-40af-99c8-7aebfeb5a22c


KONTA BANKOWE:

PLN: PL 78 1050 1458 1000 0090 7174 9981

EUR: PL 12 1050 1458 1000 0090 7175 0393

SWIFT: INGBPLPW

 

33.  System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

34.  Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

35.  Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

36.  Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

37.  Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

1.    nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2.    nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

3.    nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4.    została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

5.    w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

6.    nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

38.  Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

39.  Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatnościmiejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

§2 Warunki ogólne

1.    Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2.    Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3.    Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

4.    Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

5.    Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

6.    Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

1.    potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

2.    dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

7.    Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

8.    Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

9.    Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu  www.membranarapgra.pl, należy je wszystkie wyłączyć́.

10.  Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

11.  Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

12.  Kupujący zobowiązany jest do:

1.    niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

2.    korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

3.    niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

4.    korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,

5.    korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

6.    korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

 

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 

1.    Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

2.    W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

1.    dodanie do koszyka produktu;

2.    wybór rodzaju dostawy;

3.    wybór rodzaju płatności;

4.    wybór miejsca wydania rzeczy;

5.    złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.

3.    Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

4.    Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

5.    Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

6.    Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

7.    Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

8.    Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

9.    Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

 

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 

1.    Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2.    Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 30 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3.    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem  Formularz Zwrotu / Formularz Wymiany lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4.    Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5.    W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6.    Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7.    Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.

8.    Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

9.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10.  Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

11.  Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12.  Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13.  Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1.    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

2.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5.    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6.    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7.    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

8.    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

§5 Rękojmia

 

1.    Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2.    Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

3.    W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

4.    Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

1.    złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

2.    złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub  naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub        usunięcia wady.

5.    Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6.    Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7.    Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

1.    żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

2.    żądać usunięcia wady.

8.    Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

9.    Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

10.  W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

11.  Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

12.  Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10.

13.  Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

14.  Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615 kodeksu cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady. Sprzedający w terminie trzydziestu dni (art. 7a prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin czternastu dni.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

15.  Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

16.  Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

17.  W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy KonsumentowiSprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

18.  W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

19.  W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

20.  Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

21.  Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

22.  Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

23.  Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

 

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 

1.    Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Kupującego związane z jego danymi osobowymi.

2.    Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.

3.    Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.

4.    Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.

5.    Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe:

1.    adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu;

2.    miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

3.    e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

4.    numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów dostawy

6.    Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamówienia zawiera polityka prywatności.

 

§7 Postanowienia końcowe

 

1.    Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2.    O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący Będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w zżycie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3.    Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (https://membrana.iai-shop.com/Regulamin-cterms-pol-17.html). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki po sprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

4.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przed sądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.

W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

Wersja 14.2 (Gorlice, 06 listopad 2018 roku)

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. W związku z wejściem w życie RODO zaktualizowaliśmy Politykę Prywatności oraz Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego.
Zamknij
pixel